Mini Gdynia Open application form

Registration

Wokaliści

Application owner

Song

password

Statements

Zgody dot. danych osobowych:

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z regulaminem festiwalu MINI GDYNIA OPEN 2021 – WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI EDYCJA ONLINE i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane. …………………………………………………………………………………. (data i podpis rodzica/opiekuna)

Klauzula zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu organizacji i przeprowadzenia Festiwalu oraz udostępnienia informacji o wynikach Festiwalu. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni przy ul. Grabowo 2. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. ………………………………………………………………………………….(data i podpis rodzica/opiekuna)

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie danych, takich jak imię i nazwisko, rok urodzenia i miasto zamieszkania, oraz wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni przy ulicy Grabowo 2, na potrzeby festiwalu MINI GDYNIA OPEN 2021 – WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI EDYCJA ONLINE. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda jest udzielana na okres 2 lat. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronie Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Gdyni przy ulicy Grabowo 2, oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp. (informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych). Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani naruszać w inny sposób dóbr osobistych. …………………………………………………………………………………. (data i podpis rodzica/opiekuna)

Klauzula informacyjna

– Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni (81-265) przy ul. Grabowo 2, tel. 58 698-86-18 , mail: biuro@mdk.gdynia.pl – Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@gdynia.pl – Państwa dane osobowe / dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu realizacji festiwalu MINI GDYNIA OPEN 2021 edycja online oraz archiwizacji dokumentów na podstawie art. 6 ust. 1, pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119. – Przysługuje Państwu prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych / danych osobowych Państwa dziecka, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. – Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. – Okres przechowywania przez Administratora kart zgłoszenia wraz z zawartymi danymi Państwa oraz Państwa dziecka wynosi 2 lata, licząc od roku następnego po zakończeniu Festiwalu. – Państwa dane osobowe / dane osobowe Państwa dziecka mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy o powierzeniu danych osobowych. – Państwa dane osobowe / dane osobowe Państwa dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. – Państwa dane osobowe / dane osobowe Państwa dziecka mogą być przekazywane do państw trzecich (np. USA) w związku z wykorzystaniem takich serwisów, jak Facebook, YouTube. Informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. – Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w festiwalu MINI GDYNIA OPEN 2021 edycja online.

Invoice information

-
+