Website regulations

  1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Gdynia OPEN 2020“ i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz danych kontaktowych w celu organizacji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Gdynia OPEN 2020“.
  1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Młodzieżowy Dom Kultury wizerunku mojego dziecka, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami. Rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w trakcie konkurs, w materiałach służących popularyzacji i promocji działań na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie rozpowszechniania wizerunku w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; prasie; broszurach, ulotkach, gazetkach oraz innych mediach i telewizji, na czas nieokreślony.
  1. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego na nagraniu w serwisie Youtube na stronie gdyniaopen.pl oraz innych portalach społecznościowych w celach promocyjnych.
  1. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną :
-
+