Website regulations

  1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem festiwalu i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane.
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu organizacji i przeprowadzenia Festiwalu oraz udostępnienia informacji o wynikach Festiwalu. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni przy ul. Grabowo 2. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.
  1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie danych, takich jak imię i nazwisko, rok urodzenia i miasto zamieszkania, oraz wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni przy ulicy Grabowo 2, na potrzeby festiwalu.
    Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, ani terytorialnie. Niniejsza zgoda jest udzielana na okres 2 lat. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronie Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Gdyni przy ulicy Grabowo 2 oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp (informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych). Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani naruszać w inny sposób dóbr osobistych.
  1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną:
-
+