Regulamin konkursu Mini Gdynia Open

Regulamin
Mini Gdynia Open 2021 – Wojewódzki Festiwal Piosenki
edycja online

 1. Organizator:
  Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni (81-265) przy ul. Grabowo 2,
  e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl , tel.: 58 698-86-18.
  Biuro organizacyjne festiwalu:
  e-mail: minigdyniaopen@mdk.gdynia.pl , tel.: 512-496-277.
 1. Cel:
  ● popularyzacja utworów polskich i światowych o dowolnej tematyce,
  ● prezentacja dorobku artystycznego,
  ● odkrywanie talentów muzycznych,
  ● wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej,
  ● integracja środowiska artystycznego,
  ● wspieranie uzdolnionych wokalistów i umożliwianie prezentacji ich umiejętności artystycznych.
 1. Miejsce i czas trwania:

Wyniki oraz prezentacja zakwalifikowanych do Festiwalu wykonań zostaną podane na stronie www.gdyniaopen.pl , www.mdk.gdynia.pl oraz na stronie FanPage Gdynia Open i Młodzieżowego Domu Kultury.

 1. Kategorie wiekowe:

O kategorii decyduje rok urodzenia Uczestnika. W przypadku duetów/zespołów o kategorii decyduje rok urodzenia najstarszego z Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji roku urodzenia uczestnika.

 1. Warunki udziału w Mini Gdynia Open 2021 – Wojewódzki Festiwal Piosenki edycja online

Festiwal przeznaczony jest dla solistów, duetów, zespołów wokalnych i zespołów rodzinnych. W Festiwalu nie mogą brać udziału chóry.

Warunkiem udziału w Festiwalu jest zgłoszenie Uczestnika/ów poprzez:

UWAGA

Na adres mailowy minigdyniaopen@mdk.gdynia.pl należy przesłać następujące załączniki w nieprzekraczalnym terminie do 03.03.2021 (w jednym mailu):

1) skany: zgody i oświadczenia podpisane odręcznie przez rodziców wszystkich nieletnich uczestników

2) potwierdzenie przelewu akredytacji

W tytule emaila należy wpisać imię i nazwisko/nazwę zespołu oraz kategorię wiekową uczestnika/zespołu.

Brak kompletu dokumentów i załączników może skutkować odrzuceniem zgłoszenia.

Akredytacja:

Uczestnik ma obowiązek uiszczenia opłaty wpisowej. Opłatę na poczet akredytacji należy wpłacać na konto Młodzieżowego Domu Kultury o numerze: 46 1440 1026 0000 0000 1253 0625 tytułem: akredytacja „MINI GDYNIA OPEN – Wojewódzki Festiwal Piosenki Gdynia 2021 edycja online” oraz imię i nazwisko Uczestnika, a w przypadku duetów imiona i nazwiska obu występujących osób, czy nazwa zespołu. Wpłaty należy dokonać do dnia 28.02.2021 r.

 1. Wymagania dotyczące przesyłanych filmów konkursowych:

Zachęcamy, by na nagraniach była widoczna kartka z grafiką rybki – do pobrania na stronie www.gdyniaopen.pl oraz na www.mdk.gdynia.pl

 1. Założenia organizacyjne:
 1. Kryteria oceny:
 1. Nagrody:

Zgody dot. danych osobowych:
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z regulaminem festiwalu MINI GDYNIA OPEN 2021 – WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI EDYCJA ONLINE i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane.
………………………………………………………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna)


Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu organizacji i przeprowadzenia Festiwalu oraz udostępnienia informacji o wynikach Festiwalu. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni przy ul. Grabowo 2. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.
………………………………………………………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna)


Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie danych, takich jak imię i nazwisko, rok urodzenia i miasto zamieszkania, oraz wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni przy ulicy Grabowo 2, na potrzeby festiwalu MINI GDYNIA OPEN 2021 – WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI EDYCJA ONLINE.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda jest udzielana na okres 2 lat. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronie Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Gdyni przy ulicy Grabowo 2, oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp. (informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych). Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani naruszać w inny sposób dóbr osobistych.
………………………………………………………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna)

Klauzula informacyjna

-
+