Formularz zgłoszeniowy Gdynia Open

Przyjmowanie zgłoszeń od 16.02.2024 do 19.04.2024

Rejestracja

Zgłoszenie

Osoba zgłaszająca

Utwór

Hasło

Oświadczenia

1. Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z regulaminem Festiwalu i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych, które są konieczne do udziału, a także promocji Festiwalu. Oświadczam, że zapoznałem się również z zasadami przetwarzania danych osobowych w ramach Festiwalu zawartymi w Regulaminie.

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres, e-mali, telefon)/danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, rok urodzenia, wizerunek – zdjęcie i nagranie filmowego) w celach promocji, organizacji i przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Gdynia Open 2024 oraz publicznego udostępnienia informacji o jego wynikach. Festiwal organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

3. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (zdjęcia i nagrania – filmu konkursowego).

Wizerunek Uczestnika Festiwalu będzie utrwalony w różnego rodzaju formach elektronicznego przetwarzania (m.in. w postaci fotografii, strumieniowego przekazywania danych streaming i dokumentacji filmowej) przez Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2, w ramach organizacji, realizacji i promocji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Gdynia OPEN 2024. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, jest nieograniczona ilościowo ani terytorialnie i obejmuje wyżej wymienione formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronie Festiwalu gdyniaopen.pl, stronie Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Gdyni oraz portalach społecznościowych typu YouTube i Facebook (informujemy, że serwery serwisów YouTube i Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – portal obsługuje globalną infrastrukturę i przetwarza dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), jak i poza nim – dodatkowe informacje są umieszczone na stronie: https://www.facebook.com/business/gdpr).

Wizerunek Uczestnika Festiwalu będzie elektronicznie przetwarzany, kadrowany i komponowany, a także zestawiony z wizerunkiem innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z moim udziałem/udziałem mojego dziecka mogą być montowane, modyfikowane i dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.

4. Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatora Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Gdynia Open 2024

Ja, jako autor/przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego będącego autorem (współautorem) nagrania/filmu, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do nagrania w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora – Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni – autorskie prawa majątkowe do nagrania/filmu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania nagrania poprzez jego adaptację, a Organizator Festiwalu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do nagrania/filmu.

Autorskie prawa majątkowe do nagrania/filmu wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania nagrania/filmu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania nagrania/filmu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:

 1. wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy nagrań/filmów z zastosowaniem technik poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
 2. wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy nagrań/filmów, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono nagrania/filmy bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
 3. wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube) w taki sposób, aby dostęp do filmów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
 4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
 5. reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
 6. wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.

 

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora nagrania/filmu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań nagrań/filmu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań nagrania/filmu.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora nagrania/filmu oświadczam, że nagranie/film jest mojego autorstwa/autorstwa mojego dziecka/podopiecznego i że w związku z wykonaniem nagrania/filmu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora nagrania/filmu posiadam pisemne oświadczenia zawierające zgodę osób występujących w nagraniu/filmie na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora.

 

5. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni przy ul. Grabowo 2, tel.: (58) 698 86 18, e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, na adres siedziby administratora lub na adres e-mail: edukacja@gdynia.pl
 3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji Międzynarodowego festiwalu Piosenki Gdynia OPEN 2024 (dalej zwanego Festiwalem).
 5. Państwa dane będą przetwarzane w następującym zakresie:
  1. dane osobowe niepełnoletniego Uczestnika Festiwalu takie jak: imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek (zdjęcie, nagranie – film konkursowy)
  2. dane osobowe pełnoletniego Uczestnika festiwalu takie jak: imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek (zdjęcie, nagranie – film konkursowy), dane teleadresowe do kontaktu (e‑mail i nr telefonu), nr konta bankowego (wpłata opłaty wpisowej)
  3. dane osobowe osoby zgłaszającej – przedstawicieli ustawowych Uczestników, takie jak: imię i nazwisko, dane teleadresowe do kontaktu (e‑mail i nr telefonu), nr konta bankowego (wpłata opłaty wpisowej);
  4. dane osobowe nauczyciela lub opiekuna artystycznego, pod kierunkiem którego został wykonany utwór, takie jak: imię i nazwisko;
 6. W przypadku podania przez Państwa adresu poczty elektronicznej lub nr telefonu mogą on zostać wykorzystany przez organizatora do kontaktowania się z Uczestnikiem w sprawach związanych z organizacją Festiwalu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, i bez ich podania nie będzie możliwy udział w Festiwalu.
 8. Dane osobowe Uczestników Festiwalu, rodzica/opiekuna prawnego, nauczyciela/opiekuna artystycznego będą przechowywane do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż 5 lat licząc od roku następnego po zakończeniu Festiwalu.
 9. Dane osobowe, w tym wizerunek Uczestników, mogą być udostępniane w związku z ogłoszeniem wyników Festiwalu i rozdania nagród oraz promocji festiwalu na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronach internetowych placówki MDK, podczas organizowanych przez dyrektora MDK wydarzeń (np. podanie do publicznej wiadomości danych osobowych laureatów, publiczne przedstawienie wizerunku – zdjęcia lub filmu konkursowego) oraz na portalach społecznościowych typu YouTube i Facebook. Informujemy, że serwery serwisu YouTube i Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 10. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania (m.in. obsługa księgowo-finansowa – CUPSZ, dostawcy rozwiązań i asysty technicznych IT, operator pocztowy oraz jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni  – Laboratorium Innowacji Społecznych w celu dopełnienia wymogów formalnych ufundowania i realizacji wypłat nagród).
 11. Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 12. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści danych, otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, jeżeli są błędne lub nieaktualne, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00‑193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

 

 

Dane do faktury

-
+