Formularz zgłoszeniowy Gdynia Open

Przyjmowanie zgłoszeń od 02.03.2022 do 24.04.2022

Rejestracja

Zgłoszenie

Osoba zgłaszająca

Utwór

Hasło

Oświadczenia

1. Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z regulaminem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Gdynia OPEN 2022 i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane.

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres, e-mali, telefon)/danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, rok urodzenia, wizerunek – zdjęcie i nagranie filmowego) w celach promocji, organizacji i przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Gdynia Open 2022 oraz publicznego udostępnienia informacji o jego wynikach. Festiwal organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

3. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (zdjęcia i nagrania – filmu konkursowego).

Wizerunek Uczestnika Festiwalu będzie utrwalony w różnego rodzaju formach elektronicznego przetwarzania (m.in. w postaci fotografii, strumieniowego przekazywania danych streaming i dokumentacji filmowej) przez Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2, w ramach organizacji, realizacji i promocji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Gdynia OPEN 2022. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, jest nieograniczona ilościowo ani terytorialnie i obejmuje wyżej wymienione formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronie Festiwalu gdyniaopen.pl, stronie Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Gdyni oraz portalach społecznościowych typu YouTube i Facebook (informujemy, że serwery serwisów YouTube i Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – portal obsługuje globalną infrastrukturę i przetwarza dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), jak i poza nim – dodatkowe informacje są umieszczone na stronie: https://www.facebook.com/business/gdpr).

Wizerunek Uczestnika Festiwalu będzie elektronicznie przetwarzany, kadrowany i komponowany, a także zestawiony z wizerunkiem innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z moim udziałem/udziałem mojego dziecka mogą być montowane, modyfikowane i dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.

4. Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatora Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Gdynia Open 2022

Ja, jako autor/przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego będącego autorem (współautorem) nagrania/filmu, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do nagrania w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora – Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni – autorskie prawa majątkowe do nagrania/filmu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania nagrania poprzez jego adaptację, a Organizator Festiwalu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do nagrania/filmu.

Autorskie prawa majątkowe do nagrania/filmu wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania nagrania/filmu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania nagrania/filmu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:

 1. wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy nagrań/filmów z zastosowaniem technik poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
 2. wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy nagrań/filmów, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono nagrania/filmy bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
 3. wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube) w taki sposób, aby dostęp do filmów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
 4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
 5. reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
 6. wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.

 

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora nagrania/filmu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań nagrań/filmu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań nagrania/filmu.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora nagrania/filmu oświadczam, że nagranie/film jest mojego autorstwa/autorstwa mojego dziecka/podopiecznego i że w związku z wykonaniem nagrania/filmu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora nagrania/filmu posiadam pisemne oświadczenia zawierające zgodę osób występujących w nagraniu/filmie na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora.

 

5. Klauzula informacyjna

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Gdynia Open 2022 stanowiącą punkt 10 regulaminu Festiwalu:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana niepełnoletniego podopiecznego jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni przy ul. Grabowo 2, tel.: (58) 698 86 18, e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl
 2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: edu.iod@gdynia.pl 
 3. W celu organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Gdynia OPEN 2022 (dalej zwanego Festiwalem) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe osób biorących udział w Festiwalu: Uczestnika (dziecka, osoby pełnoletniej), rodziców/opiekunów prawnych, opiekunów artystycznych/nauczycieli.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe ww. osób w następującym zakresie:
  1. dane osobowe niepełnoletniego Uczestnika Festiwalu takie jak: imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek (zdjęcie, nagranie – film konkursowy)
  2. dane osobowe pełnoletniego Uczestnika festiwalu takie jak: imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek (zdjęcie, nagranie – film konkursowy), dane teleadresowe do kontaktu (e-mail i nr telefonu), nr konta bankowego (wpłata opłaty wpisowej)
  3. dane osobowe osoby zgłaszającej – przedstawicieli ustawowych Uczestników, takie jak: imię i nazwisko, dane teleadresowe do kontaktu (e-mail i nr telefonu), nr konta bankowego (wpłata opłaty wpisowej);
  4. dane osobowe nauczyciela lub opiekuna artystycznego, pod kierunkiem którego został wykonany utwór, takie jak: imię i nazwisko.
 5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) oraz w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, i bez ich podania nie będzie możliwy udział w Festiwalu.
 7. W przypadku podania przez Panią/Pana adresu e-mail lub nr telefonu może on zostać wykorzystany przez Organizatora do kontaktowania się z Uczestnikiem tylko w sprawach organizacyjnych związanych z Festiwalem.
 8. Dane osobowe, w tym wizerunek Uczestników, mogą być udostępniane w związku z ogłoszeniem wyników Festiwalu i rozdania nagród oraz promocji Festiwalu na stronach internetowych festiwalu i placówki MDK, podczas organizowanych przez dyrektora MDK wydarzeń (np. podanie do publicznej wiadomości danych osobowych laureatów, publiczne przedstawienie wizerunku – zdjęcia i filmu konkursowego) oraz na portalach społecznościowych typu YouTube i Facebook. Informujemy, że serwery serwisu YouTube i Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – portale obsługują globalną infrastrukturę i przetwarzają dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), jak i poza nim – dodatkowe informacje są umieszczone m.in. na stronie: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl#productshttps://www.facebook.com/business/gdpr.
 9. Dane osobowe Uczestników Festiwalu, rodzica/opiekuna prawnego, nauczyciela/opiekuna artystycznego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła/ł Pani/Pan zgodę, ale również w celach archiwalnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) nie dłużej niż 2 lata, licząc od roku następnego po zakończeniu Festiwalu. 
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i otrzymywania ich kopii oraz prawo do ich sprostowania, jeżeli są błędne lub nieaktualne, usunięcia, ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
 11. Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 12. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania (m.in. obsługa księgowo-finansowa – CUPSZ, dostawcy rozwiązań i asysty technicznych IT, operator pocztowy oraz  jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni  – Laboratorium Innowacji Społecznych w celu dopełnienia wymogów formalnych ufundowania i realizacji wypłat nagród).
  W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
 13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Dane do faktury

-
+