Regulamin konkursu

Międzynarodowy Festiwal Piosenki
Gdynia OPEN 2024


23.06–30.06.2024


 1. Organizator:
  Międzynarodowy Festiwal Piosenki Gdynia OPEN 2024 organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury we współpracy z Laboratorium Innowacji Społecznych.

  Młodzieżowy Dom Kultury
  81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
  e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl , tel.: 58 698-86-18

  Biuro organizacyjne festiwalu:
  e-mail: gdyniaopen@mdk.gdynia.pl , tel.: 512-496-277
 1. Cel:
  Festiwal Gdynia OPEN 2024 realizowany jest w celu:
  • popularyzacji utworów polskich i światowych o dowolnej tematyce,
  • wspierania talentów wokalnych z całej Polski oraz z zagranicy,
  • rozwijania pasji i zainteresowań muzycznych oraz artystycznych,
  • integracji środowiska artystycznego.
 1. Miejsce i czas trwania:
  1. Festiwal odbywać się będzie w dniach od 23.06 do 30.06.2024 r.
  2. Festiwal składa się z pięciu etapów:
   • I etap – przyjmowanie zgłoszeń – od 16.02 do 19.04.2024 r.
   • II etap – przesłuchania online nadesłanych prezentacji
   • III etap – publikacja listy osób zakwalifikowanych do festiwalu – do 30.04.2024 r. na stronie www.gdyniaopen.pl, https://www.facebook.com/festiwalgdyniaopen/ , FP Gdynia Open
   • IV etap – przesłuchania konkursowe na żywo
   • V etap – ogłoszenie wyników podczas Koncertu finałowego — 29.06.2024 r.
  3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni przy ul. Biskupa Dominika 13A.
  4. Koncert laureatów festiwalu Gdynia OPEN odbędzie się 29 czerwca 2024 r. w Muszli koncertowej na placu Grunwaldzkim 1 w Gdyni.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji przesłuchań i Koncertu finałowego festiwalu.

4. Szczegółowe koszty i zasady płatności:

Akredytacja nie obejmuje opiekunów, osób towarzyszących oraz instruktorów, dotyczy tylko wokalistów.

Przy zgłoszeniu należy uiścić bezzwrotną opłatę wpisową za kwalifikacje w wysokości 60 zł za każdą zgłoszoną prezentację niezależnie od ilości osób (za każdy utwór solo, duet i/lub zespół). Opłatę należy wpłacić na konto Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia: PKO BP 46 1440 1026 0000 0000 1253 0625 do dnia 19.04.2024 r. (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Młodzieżowego Domu Kultury). W tytule przelewu należy podać: WPISOWE GDYNIA OPEN / imiona i nazwiska osób, za które dokonywana jest opłata. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres gdyniaopen@mdk.gdynia.pl.

Każda zakwalifikowana osoba ma obowiązek uiszczenia bezzwrotnej opłaty za udział w festiwalu w wysokości 150 zł od każdego uczestnika i w przypadku każdej kolejnej prezentacji (w duecie lub zespole) – 70 zł. Opłatę za udział należy wpłacić na konto Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia: PKO BP 46 1440 1026 0000 0000 1253 0625 do dnia 10.05.2024 r. (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Młodzieżowego Domu Kultury). W tytule przelewu należy podać: AKREDYTACJA GDYNIA OPEN / imiona i nazwiska osób, za które dokonywana jest opłata. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres gdyniaopen@mdk.gdynia.pl.

Uwaga!

Osoby, które chcą otrzymać fakturę, proszone są o podanie danych do faktury niezwłocznie po dokonaniu płatności na adres gdyniaopen@mdk.gdynia.pl z załączonym potwierdzeniem przelewu.

5. Warunki udziału w festiwalu Gdynia OPEN 2024:

 1. Warunkiem udziału w festiwalu jest zgłoszenie uczestnika/ów poprzez prawidłowe wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego” znajdującego się na stronie www.gdyniaopen.pl w menu GDYNIA OPEN w terminie 16.02–19.04.2024 r. z dołączonymi plikami (półplayback oraz link z  YouTube z nagranym utworem uczestnika).
  • Opis filmu zamieszczonego na prywatnym portalu YouTube.com musi zawierać:
   • imię i nazwisko Uczestnika,
   • kategoria wiekowa (liczy się rok urodzenia)
   • tytuł wykonywanego utworu
   • dopisek: Gdynia Open 2024
   • Przykład: Jan Kowalski, 14-17 lat, „Tytuł utworu”, Gdynia Open 2024
  • Film konkursowy powinien być nakręcony poziomo (nie jest wymagane statyczne ujęcie), może być nagrany w warunkach domowych. Użycie mikrofonu nie jest wymagane, jednak jest dozwolone.
  • Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament  własny (ocenie będzie podlegać tylko prezentacja wokalna).
  • Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji.
  • Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia.  Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo.
 2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego wskazanego w pkt. 5.1 jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 3. Nieuiszczenie opłat w ww. terminach, niedotrzymanie terminów skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika.
 4. W razie rezygnacji z udziału w festiwalu organizator nie zwraca opłaty wpisowej.
 5. Każdy uczestnik festiwalu ma obowiązek przekazania organizatorowi w dniu przyjazdu na festiwal oryginałów wypełnionych, wydrukowanych i podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczeń i zgód, które są załącznikami do niniejszego regulaminu. Dokumenty te zostaną przesyłane mailem po zakwalifikowaniu uczestnika.
 6. Brak, nieprawidłowe wypełnienie lub przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w pkt. 5, skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika. Zgody są nieobowiązkowe jednak niezbędne do wzięcia udziału w Festiwalu.

6. Uczestnicy:

 1. W festiwalu Gdynia OPEN 2024 mogą wziąć udział dzieci od 3 roku życia, młodzież oraz dorośli.
 2. W festiwalu mogą wziąć udział wokaliści śpiewający solo, w duecie lub w zespołach do 9 osób włącznie.
 3. Solistom i duetom może towarzyszyć sekcja wokalna do 7 osób włącznie. Wiek osób wchodzących w skład sekcji wokalnych nie ma wpływu na zakwalifikowanie uczestników do odpowiedniej kategorii wiekowej.
 4. Kategorie wiekowe – soliści oraz duety:
  • do 10 lat włącznie
  • od 11 do 13 lat włącznie
  • od 14 do 17 lat włącznie
  • od 18 + (open).
 5. Kategorie wiekowe – zespoły wokalne (od 3 do 9 osób włącznie):
  • do 12 lat włącznie
  • od 13 do 17 lat włącznie
  • od 18 + (open) w tym zespoły rodzinne (od 3 osób, min. 2 osoby śpiewające, min. 1 osoba 18 +).
 6. W przypadku duetów oraz zespołów o przydzieleniu do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego z uczestników.
 7. Uczestnicy oraz opiekunowie powinni posiadać aktualny dokument tożsamości.

7. Przebieg festiwalu:

 1. Podczas festiwalu Gdynia OPEN 2024 każdy z uczestników wykona 1 utwór, którego długość nie może przekraczać 5 minut.
 2. Nie dopuszcza się zmiany repertuaru po zakwalifikowaniu uczestników do udziału w festiwalu po przesłaniu zgłoszenia.
 3. Występy uczestników festiwalu oceniane będą przez jury złożone z jurorów wybranych przez organizatora. Decyzje jurorów będą oparte na ich wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach. Decyzje jurorów są ostateczne i niepodważalne.
 4. Jury ocenia występy uczestników festiwalu pod względem:
  • walorów głosowych,
  • doboru repertuaru dostosowanego do wieku,
  • interpretacji utworu,
  • muzykalności,
  • wyczucia rytmu,
  • wyraz artystyczny.

8. Nagrody:

 1. Laureaci w kategorii wiekowej do 10 lat włącznie otrzymają statuetkę „Uśmiechnięta Rybka” (o liczbie przyznanych nagród decyduje jury) oraz nagrody rzeczowe.
 2. W każdej kategorii wiekowej powyżej 10 lat zostaną przyznane statuetki „Złota Rybka”, „Srebrna Rybka” i „Brązowa Rybka” oraz nagrody finansowe. Jury przyzna także nagrodę Grand Prix oraz nagrodę specjalną dla osobowości festiwalu.
 3. Jury przyzna nagrody finansowe zgodnie z podziałem:
  • Grand Prix
  • Nagroda specjalna imienia Piotra Balickiego – Osobowość Festiwalu
  • Nagroda specjalna Dyrektora Festiwalu
  • Nagroda specjalna za interpretację utworów obcojęzycznych oraz piosenki polskiej.
  • Soliści oraz duety:
   • I miejsce – 600 PLN
   • II miejsce – 500 PLN
   • III miejsce – 400 PLN
  • Zespoły wokalne:
   • I miejsce – 800 PLN
   • II miejsce – 700 PLN
   • III miejsce – 600 PLN
 4. Jurorzy mają prawo do zmiany wysokości nagród, innego ich rozdzielenia w poszczególnych kategoriach, a także przyznania nagród dodatkowych.
 5. Warunkiem otrzymania nagrody finansowej jest dostarczenie oryginału podpisanego oświadczenia przyznania nagrody finansowej w dniu Koncertu finałowego festiwalu.

9. Obowiązujące zasady:

 1. W festiwalu nie mogą brać udziału chóry.
 2. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników zakwalifikowanych do udziału w przesłuchaniach oraz Koncercie finałowym.
 3. Instytucje lub osoby delegujące uczestników lub zespoły do udziału w festiwalu zobowiązane są do ubezpieczenia każdego delegowanego uczestnika na czas podróży i pobytu na festiwalu.
 4. Organizator zastrzega, że uczestnicy festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.
 5. Organizator zastrzega, że odpowiedzialność za uczestników podczas festiwalu ponoszą opiekunowie. Każda instytucja lub osoba delegująca uczestników winna zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów zgodną z obowiązującymi przepisami.
 6. Organizator informuje, że impreza może być utrwalana, a następnie promowana wszelkimi znanymi metodami, w tym może być rejestrowana w formacie DVD, a także poprzez kanały internetowe i telewizyjne. W związku z powyższym rejestracja uczestnika do udziału w festiwalu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Młodzieżowy Dom Kultury wizerunku uczestnika.
 7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w festiwalu na własną odpowiedzialność.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne oraz wyrządzone wobec osób trzecich przez uczestników podczas festiwalu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu festiwalu i regulaminu oraz zmiany zasad prowadzenia bez podawania przyczyn.
 10. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z członkami jury.
 11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Szczegółowe informacje na temat Festiwalu Gdynia OPEN 2024 można uzyskać drogą elektroniczną: gdyniaopen@mdk.gdynia.pl
lub telefonicznie pod numerem 512 496 277

10. Informacje dotyczące przetwarzaniach danych osobowych:

 1. Współadministratorami czyli podmiotem, które wspólnie decydują o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) z siedzibą w Gdyni przy ul. Grabowo 2, tel.: (58) 698 86 18, e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl oraz Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) w Gdyni, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia e-mail: sekretariat@lis.gdynia.pl.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się poprzez punkt kontaktowy: telefoniczny tel. 58 668 21 58  lub na adres e-mail: iod.edukacja@gdynia.pl
 3. MDK przetwarza dane osobowe w celu realizacji udziału uczestnika festiwalu na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). LIS przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań finansowych, takich jak m.in. wypłata nagród pieniężnych zgodnie z Regulaminem Festiwalu, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dodatkowo LIS może przetwarzać dane osobowe uczestnika na podstawie dowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach promocji działań podejmowanych w ramach Festiwalu.
 4. Państwa dane będą przetwarzane w następującym zakresie:
  • dane osobowe niepełnoletniego Uczestnika Festiwalu oraz obejmujących ich danych osobowych: imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek (zdjęcie, nagranie – film konkursowy,
  • dane osobowe pełnoletniego Uczestnika Festiwalu obejmujących ich danych osobowych: imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek (zdjęcie, nagranie – film konkursowy), dane teleadresowe do kontaktu (e‑mail i nr telefonu), nr konta bankowego (wpłata opłaty wpisowej, wypłata nagród), adres zamieszkania, numer PESEL,
  • dane osobowe osoby zgłaszającej oraz ich dane osobowe, przedstawicieli ustawowych Uczestników, takie jak: imię i nazwisko, dane teleadresowe do kontaktu (e‑mail i nr telefonu), nr konta bankowego (wpłata opłaty wpisowej),
  • dane osobowe nauczyciela lub opiekuna artystycznego, pod kierunkiem którego został wykonany utwór, oraz obejmujących ich danych osobowych: imię i nazwisko.
 5. W przypadku podania przez Państwa adresu poczty elektronicznej lub nr telefonu mogą on zostać wykorzystany przez organizatora do kontaktowania się z Uczestnikiem w sprawach związanych z organizacją Festiwalu.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, i bez ich podania nie będzie możliwy udział w Festiwalu, a w przypadku laureatów brak podania wymaganych danych spowoduje brak możliwości wypłaty nagrody.
 7. Dane osobowe Uczestników Festiwalu, rodzica/opiekuna prawnego, nauczyciela/opiekuna artystycznego będą przechowywane do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż 5 lat licząc od roku następnego po zakończeniu Festiwalu.
 8. Dane osobowe, w tym wizerunek Uczestników, mogą być udostępniane w związku z ogłoszeniem wyników Festiwalu i rozdania nagród oraz promocji festiwalu na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronach internetowych placówki MDK, podczas organizowanych przez dyrektora MDK wydarzeń (np. podanie do publicznej wiadomości danych osobowych laureatów, publiczne przedstawienie wizerunku – zdjęcia lub filmu konkursowego) oraz na portalach społecznościowych typu YouTube i Facebook. Informujemy, że serwery serwisu YouTube i Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną przekazane do zrealizowania celów przetwarzania (np. operator pocztowy).
 10. Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści danych, otrzymywania ich kopii,  ich sprostowania, jeżeli są błędne lub nieaktualne, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie jest realizowane na jej podstawie.
 12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00‑193 Warszawa, ul. Stawki 2.

ZGODY I OŚWIADCZENIA


Oświadczenie

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z regulaminem Festiwalu i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych, które są konieczne do udziału, a także promocji Festiwalu. Oświadczam, że zapoznałem się również z zasadami przetwarzania danych osobowych w ramach Festiwalu zawartymi w Regulaminie.

………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

(data i CZYTELNY podpis Opiekuna prawnego/Rodzica Uczestnika Festiwalu/Pełnoletniego Uczestnika Festiwalu)

wyrażam zgodę:

na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, e-mali, telefon) oraz uczestnika Festiwalu – mojego dziecka (imię, nazwisko, rok urodzenia, wizerunek – zdjęcie, nagranie – film konkursowy)

na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon, rok urodzenia, wizerunek – zdjęcie, nagranie – film konkursowy)

w celach promocji, organizacji i przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Gdynia Open 2024 oraz publicznego udostępnienia informacji o jego wynikach. Festiwal organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

*niepotrzebne skreślić

………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i CZYTELNY podpis Opiekuna prawnego/Rodzica Uczestnika Festiwalu/Pełnoletniego Uczestnika Festiwalu)*


Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie

mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka * (zdjęcia i nagrania – filmu konkursowego) …………………………………………………………………………………………..

Wizerunek Uczestnika Festiwalu będzie utrwalony w różnego rodzaju formach elektronicznego przetwarzania (m.in. w postaci fotografii, strumieniowego przekazywania danych streaming i dokumentacji filmowej) przez Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2, w ramach organizacji, realizacji i promocji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Gdynia OPEN 2024. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, jest nieograniczona ilościowo ani terytorialnie i obejmuje wyżej wymienione formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronie Festiwalu gdyniaopen.pl, stronie Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Gdyni oraz portalach społecznościowych typu YouTube i Facebook (informujemy, że serwery serwisów YouTube i Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – portal obsługuje globalną infrastrukturę i przetwarza dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), jak i poza nim – dodatkowe informacje są umieszczone na stronie: https://www.facebook.com/business/gdpr).

Wizerunek Uczestnika Festiwalu będzie elektronicznie przetwarzany, kadrowany i komponowany, a także zestawiony z wizerunkiem innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z moim udziałem/udziałem mojego dziecka mogą być montowane, modyfikowane i dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.

*niepotrzebne skreślić

………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i CZYTELNY podpis Opiekuna prawnego/Rodzica Uczestnika Festiwalu/Pełnoletniego Uczestnika Festiwalu)


Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatora Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Gdynia Open 2024

………………………………………………………….
(imię i nazwisko Uczestnika Festiwalu)

………………………………………………………….
(rok urodzenia Uczestnika Festiwalu)

………………………………………………………….
(imię i nazwisko prawnego opiekuna
Uczestnika Festiwalu – dot. tylko uczestników niepełnoletnich)

………………………………………………………….
(tytuł utworu)

Ja, niżej podpisany/a __________________________________________, jako *autor/przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego ____________________________________________ będącego autorem (współautorem) nagrania/filmu, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do nagrania w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Ja, niżej podpisany/a ___________________________________________, będący/a autorem (współautorem) nagrania/filmu, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do nagrania w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora – Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni – autorskie prawa majątkowe do nagrania/filmu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania nagrania poprzez jego adaptację, a Organizator Festiwalu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do nagrania/filmu.

Autorskie prawa majątkowe do nagrania/filmu wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania nagrania/filmu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania nagrania/filmu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:

 1. wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy nagrań/filmów z zastosowaniem technik poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
 2. wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy nagrań/filmów, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono nagrania/filmy bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
 3. wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube) w taki sposób, aby dostęp do filmów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
 4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
 5. reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
 6. wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora nagrania/filmu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań nagrań/filmu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań nagrania/filmu.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora nagrania/filmu oświadczam, że nagranie/film jest mojego autorstwa/autorstwa mojego dziecka/podopiecznego i że w związku z wykonaniem nagrania/filmu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

* Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Gdynia Open 2024 stanowiącą pkt 10 regulaminu Festiwalu.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora nagrania/filmu posiadam pisemne oświadczenia zawierające zgodę osób występujących w nagraniu/filmie na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora.

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(data i CZYTELNY podpis Opiekuna prawnego/Rodzica Uczestnika Festiwalu/Pełnoletniego Uczestnika Festiwalu)

-
+