RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Grabowo 2, 81‑265 Gdynia; e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl.
  1. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl.
  1. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych placówki.
  1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody lub w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni.
  1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
  1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przekazywane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym, takim jak organ prowadzący placówkę, podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, oraz podmiotom, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  1. Przysługuje Pani/Panu:
  1. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO – na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

-
+